• Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Projektowanie
  sieci i instalacji elektrycznych

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Nadzory autorskie
  i inwestorskie

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Kompleksowe projekty
  systemów monitoringu wizyjnego IP

 • Projektowanie instalacji oświetlenia ulicznego i parkowego

  Projektowanie instalacji oświetlenia
  ulicznego i parkowego

 • Kompleksowe projekty sieci okablowania strukturalnego

  Kompleksowe projekty
  sieci okablowania strukturalnego

Ochrona przeciwpożarowa

Oferta współpracy w zakresie

Ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr.109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, ustawodawca przewidział zmiany w zakresie zawartości dokumentacji oraz w sposobie praktycznego sprawdzania zasad ewakuacji dla niektórych budynków.

W związku z powyższym, firma ZUT PROJEKT, wychodząc naprzeciw swoim klientom, wprowadziła do swojej oferty wsparcie właścicieli budynków oraz zarządców nieruchomości w postaci przygotowania i wdrażania dokumentacji wynikającej z ww. rozporządzenia oraz obowiązku wynikającego bezpośrednio z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. Ust. Nr. 178 poz. 1380 z 2009 r.).

W myśl ustawy i rozporządzenia właściciel nieruchomości (lub jej zarządca) jest zobowiązany między innymi do zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i lokalnym zagrożeniom. Ustawodawca nałożył na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem, ewakuacją i edukacją w zakresie przeciwpożarowym. W rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. wprowadził nowy wzór instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która zgodnie z §6 winna zawierać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na terenogrodzony;
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Konsekwencją wprowadzenia ww. rozporządzenia jest również nałożenie na właściciela lub zarządcę obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinności co najmniej raz na 2 lata przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Firma ZUT PROJEKT oferuje wykonanie wszystkich czynności dotyczących wykonania instrukcji, wdrożenia zasad w postaci szkoleń i symulacji pożarowych oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji z udziałem straży pożarnej, lub tylko dla wewnętrznego sprawdzenia zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, wykonując również niezbędną dokumentację oraz uzgodnienia (powiadomienia) z Komendantem Miejskim (powiatowym) PSP.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie, serdecznie zapraszamy do współpracy.

ZUT PROJEKT

ZUT PROJEKT Dariusz Drop
tel. +48 22 858 92 01
kom. +48 606 248 123
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.